คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

คุณ ชนิตา ขยันตรวจ
คุณ ชนิตา ขยันตรวจ
กรรมการผู้จัดการ
คุณกิตติพงษ์ ทีฆภัทรดิลก
คุณกิตติพงษ์ ทีฆภัทรดิลก
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาดนายหน้า
คุณกัญญา ทรัพย์บุญรอด
คุณกัญญา ทรัพย์บุญรอด
ที่ปรึกษา ด้านงานสรรหาและฝึกอบรม
คุณณัฐธยาน์  ขำศรีบุศ
คุณณัฐธยาน์ ขำศรีบุศ
ผู้จัดการ แผนกสรรหาและฝึกอบรม
คุณสุจิตรา ชูศักดิ์
คุณสุจิตรา ชูศักดิ์
ผู้จัดการอาวุโส แผนกงบประมาณและกลยุทธ์
คุณทิพย์ประไพ หล้าก่ำ
คุณทิพย์ประไพ หล้าก่ำ
ผู้จัดการอาวุโส แผนกบริการสินไหมทดแทน
คุณรักษ์หทัย  ทักษเดช
คุณรักษ์หทัย ทักษเดช
ผู้จัดการ แผนกงบประมาณและกลยุทธ์