แบบทดสอบการเป็นนักขายมืออาชีพ TM Broker
แบบทดสอบการเป็นนักขายมืออาชีพ TM Broker

แบบทดสอบการเป็นนักขายมืออาชีพ TM Broker

  • แบบทดสอบการเป็นนักขายมืออาชีพ TM Broker
เป็นเครื่องมือที่สร้างขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการวัดความรู้ ความสามารถ บุคลิกภาพ รวมทั้งความสามารถในการเป็นนักขายพื้นฐานตรงตามความต้องการของ TM BROKER ผลจากการประเมินที่ได้จากแบบสอบถามนี้จะถูกนำไปประมวลผลในภาพรวมเพื่อเป็นนายหน้ากับ TM BROKER
จึงขอความร่วมมือจากทุกท่านที่ต้องการสมัครเป็นนายหน้ากับ TM BROKER ให้ความร่วมมือในการทำแบบสอบถามนี้

คำอธิบาย แบบสอบถามฉบับนี้มีทั้งหมด 3 ตอน ขอให้ผู้ต้องการสมัครเป็นนายหน้ากับ TM BROKER ทำแบบสอบถามให้ครบทั้ง 3 ตอน ภายในระยะเวลา 15 นาที เพื่อให้การสมัครนายหน้ากับ TM BROKER สมบูรณ์ตรงตามวัตถุประสงค์ต่อไป

**อนึ่งหากท่านทำแบบสอบถามไม่เข้าเกณฑ์ตามที่บริษัทฯกำหนด ท่านจะยังไม่สามารถสมัครเป็นนายหน้ากับ TM BROKER ได้ โดยท่านสามารถเข้ามาทำแบบสอบถามได้ใหม่อีกครั้งหลัง 7 วัน